AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

(1136 sayılı Avukatlık K. Md. 163 vd.)

I)- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Avukatın

Adı ve Soyadı                      : Av. Cumali KORKMAZ

İş Sahibinin

Adı Soyadı ve T.C.             :                                              –

İkametgâh Adresi  :

II)-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU

Müvekkilin …………………………. için gereken resmi makamlara başvuruların yapılması, ………………

III)-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ

1)Yargılama harç ve giderleri iş sahibince karşılanacaktır. İş sahibi giderler için avukata  avans olarak  …………….…… TL ödeyecektir.

2) Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi, harç, seyahat, geçici ikamet gibi giderler iş sahibince karşılanacaktır. Dava ile ilgili olan masrafların artması halinde, bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte avukata veya ilgili merciye ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların eksik olarak verilmesi nedeni ile avukatın kendi hesabından zorunlu gider yapması halinde,  avukat dava konusundan alacağını öncelikle mahsup eder. Avukatın bürosundan ayrı kaldığı her gün için iş sahibince avukata ……………. TL ödenecektir.

3) Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usuli işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, bu ihbar, iş sahibine telefon, faks, e-mail veya diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında geçerli olacaktır.

4) İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.

IV)-AVUKATLIK ÜCRETİ

1) Maktu Ücret: İş sahibi, avukatın hukuki yardımının karşılığı olarak ……………………… tutarında kararlaştırılan vekalet ücretinin………………kadarı pesin olarak, kalan………………… TL tutarı ise …/…/…… tarihinde banka hesabı yoluyla ödenecektir. (Vakıfbank İban:TR................................................)

Belirli sürelerde yapılması gereken ödemelerden, herhangi birisi yapılmadığı takdirde ücretin tamamı muaccel olacaktır.

2)Nispi Ücret: Nispi avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın karar tarihindeki toplam tutarının yüzde (………….) ………………………..olarak ödenecektir. Alınacak vekalet ücreti dava olunan değer esas alınarak saptanacaktır. Dava olunan değerin miktarı toplam…………………………………..olarak belirlenmiştir. Ödenecek avukatlık ücreti bu değerin yüzde ……….olan ………………….. TL’ den ibarettir.

3) İlam Vekâlet Ücreti: Mahkemece dava sonunda hükmedilecek olan karşı (ilam) vekalet ücretinin tamamı avukata aittir. İş sahibi karşı (ilam) vekalet ücretinden herhangi bir hak talep edemez.

4) Bu ücret yalnız bu iş içindir. Bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz.  Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili başka uyuşmazlıkların çıkması yahut kararın infazı ile ilgili Nüfus, Tapu vs. Dairelerde yapılacak iş takibi hallerinde avukata ayrıca ücret ödenecektir. İcra takiplerinde, ödenen ilk taksitten, avukat eksik kalan ücretini alabilir.

5) Dava Ankara merkezi dışında ise her oturum için ayrıca (……………….) TL yolluk iş sahibi tarafından peşin olarak ödenecektir.

6) Yargıtay, Danıştay ve Vergi Temyiz Komisyonları huzurunda duruşma ayrı ücrete tabidir. Bu takdirde yukarıda sayılan yol giderlerinden başka Avukata sözleşmede bu konuda hüküm bulunmaması halinde Adalet Bakanlığı Avukatlık Ücret Tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir. Bu paralar peşin ödenmedikçe Avukat duruşmada bulunmak zorunda değildir.

7) Avukat, bu sözleşmeyle üstlendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka avukatlarla/avukat ortaklıklarıyla işbirliği halinde yapabilecektir.  Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyeceği gibi, hukuki yardım konusuyla ilgili tüm yargılama sürecinden kendisi sorumlu olacaktır.

8) İş sahibi, haklı sebep olmadan avukatın azli, avukatın yazılı muvafakati olmadan işin başka bir avukata verilmesi ve bu yüzden sözleşmede adı yazılı vekilin davadan çekilmesi, hasım tarafla sulh olunması, davadan vazgeçilmesi, davanın müracaata bırakılmasının iş sahibi tarafından istenmesi, gerekli masraf ve harçların zamanında ödenmemesi, davanın af ile düşmesi, iş sahibinin sözleşmeyle yüklendiği vecibeleri yerine getirmemesi… hallerinde bu sözleşmede kararlaştırılan ücretlerin tamamı, avukata ödenecektir.

9) Sözleşme, süresinden önce iş sahibince tek taraflı olarak feshedilirse avukat maktu, nispi ve ilam vekâlet ücretinin tamamını isteme hakkını kazanır.

V)-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında akdedilen bu avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklar öncelikle, Ankara Barosu Yönetim Kurulunun arabuluculuk girişimiyle çözümlenecektir. Arabuluculuk masraflarına taraflar eşit olarak katlanacaktır. Arabuluculuk girişiminden sonuç alınamazsa, uyuşmazlık Baro Hakem Kurulunca çözümlenecektir. Türkiye Barolar Birliği Hakem Yönetmeliği bu sözleşmenin bir parçasıdır.

Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların adli yargıya taşınması halinde ihtilafların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

VI)-ÖZEL KOŞULLAR

1) İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgâhı olarak kabul etmiştir. Avukatın iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin avukata yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle avukata sorumluluk yüklenemeyecektir.

2) Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.

Avukat                                                                                                 İş Sahibi

Av. Cumali KORKMAZ